Odprawa roczna - Z Życia Policji - Komenda Miejska Policji w Lesznie

Z Życia Policji

Odprawa roczna

policja-leszno-gifCzwartek był dniem szczególnym dla leszczyńskich funkcjonariuszy. Tego dnia o godzinie 10:00 odbyła się Odprawa Roczna , podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Miejską Policji w Lesznie w 2008 roku.

Na odprawę zostali zaproszeni wyjątkowi goście. Wśród nich był Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Krzysztof Jarosz, szefowie sądu i prokuratur, przedstawiciele władz miasta, starostwa powiatowego, naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych leszczyńskiej policji. Komendant Miejski Policji w Lesznie mł.insp. Henryk Kasiński w swoim wystąpieniu, w którym podsumował pracę leszczyńskiej jednostki powiedział:

Komenda Miejska Policji w Lesznie w 2008 roku realizując swoje zadania ustawowe dodatkowo wypełniała zadania ujęte w Planie Przedsięwzięć dla KMP w Lesznie wytyczonym na podstawie Strategii Działania Wielkopolskiej Policji. Dodatkowo realizujemy również zadania wyznaczone dla Policji w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. Zadania te częściowo się pokrywają w związku z czym, dzisiaj na odprawie generalnie odniesiemy się do realizacji Planu Przedsięwzięć dla jednostki.

Komenda Miejska Policji w Lesznie realizuje ustawowe zadania Policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie dwóch powiatów: grodzkiego Miasta Leszna o powierzchni ponad 31 km² zamieszkałego przez 63.131 mieszkańców oraz ziemskiego Powiatu Leszczyńskiego o powierzchni ponad 804 km² zamieszkałego przez 51.567 mieszkańców. Łącznie obsługujemy obszar o powierzchni 837 km² zamieszkały przez blisko 114.700 osób. Powiat ziemski obejmuje 7 gmin w tym dwie miejsko wiejskie tj. Rydzyna i Osieczna oraz pięć gmin wiejskich tj. Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice. Na terenie Gminy Włoszakowice funkcjonuje Posterunek Policji realizujący również zadania służby kryminalnej, natomiast w pozostałych gminach działają Rewiry Dzielnicowych realizujące zadania służby prewencyjnej. Podobnie na terenie miasta Leszna funkcjonują dwa rewiry dzielnicowych. Pozostałe komórki organizacyjne pracują na rzecz mieszkańców całego obszaru działania jednostki.

Na stan bezpieczeństwa w rejonie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie wpływają między innymi niżej wymienione czynniki.

Położenie geograficzne gdyż przez ziemię leszczyńską przebiegają dwie drogi krajowe, a mianowicie nr 5 z Wrocławia do Poznania oraz nr 12 z Kalisza do Głogowa jak również trzy drogi wojewódzkie nr 305, 323 i 432. Nie bez znaczenia pozostają skrzyżowanie szlaków kolejowych, co sprawia, że Leszno jest kolejowym węzłem komunikacyjnym łączącym największe miasta w regionie. Niewątpliwie gęsta sieć dróg oraz ich stan techniczny mają wpływ na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przemieszczanie się ludności szlakami drogowymi i kolejowymi ma również duży wpływ na zagrożenie przestępstwami kryminalnymi.

Leszno jest również atrakcyjnym centrum szkolnictwa oraz stanowi korzystną lokalizację pod inwestycje gospodarcze.

Na stan bezpieczeństwa niewątpliwie ma wpływ stopień bezrobocia, który spadł z 6,2% w roku 2007, do 5,8% na koniec roku 2008.

Na terenie powiatu leszczyńskiego występuje szereg miejscowości, w których nasila się ruch turystyczny w okresie letnim, gdzie na czoło wysuwa się miejscowość Boszkowo w gminie Włoszakowice. Co również obliguje nas do odpowiedniego zabezpieczenia sezonu letniego.

W zakresie przestępczości ogólnej w odniesieniu do lat 2007-2008 odnotowano poniżej opisane zmiany.

W minionym roku wszczęto 1994 postępowania przygotowawcze przy 2.359 w roku 2007 tj. o 365 mniej (dynamika 84,5%). Stwierdzono 3342 przestępstwa przy 3322 w roku ubiegłym, tj. o 20 więcej (dynamika 100,6%). Wykryto 2713 przestępstw przy 2541 roku 2007 tj. o 172 więcej. W 2008 roku osiągnięto wskaźnik wykrywalności ogólnej na poziomie 80,7%, tj. wzrost o 4,6%.

W zakresie zwalczania przestępstw o charakterze kryminalnym wszczęto 1239 postępowań przygotowawczych przy 1515 w 2007 roku tj. o 276 mniej (dynamika - 81,8%). Stwierdzono 1801 czynów o charakterze kryminalnym przy 1949 w 2007 roku, tj. o 148 mniej (dynamika - 92,4%). Nie udało się wykryć bądź nie udowodniono sprawcom winy w 662 przestępstwach, tj. o 160 mniej niż w roku 2007, gdzie nie przypisano sprawstwa w 822 przestępstwach. Dlatego odnotowano wzrost wskaźnika wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym o 5,4% do poziomu 65,7% przy 60,3% w 2007 roku.

W zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej w roku 2008 odnotowano wzrost dynamiki, zarówno w ilości wszczętych postępowań przygotowawczych jak i czynów stwierdzonych. Wszczęto 265 postępowań przy 227 w roku 2007, tj. o 38 więcej przy dynamice 116,7%. Stwierdzono w zakończonych postępowaniach 1087 przestępstw, tj. o 339 więcej w stosunku do 2007 roku, kiedy odnotowano tych przestępstw 748, co dało dynamikę 145,3%. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 98,1% i była niższa o 0,3% w stosunku do 2007 roku kiedy wynosiła 98,4%.

Współczynnik zagrożenia przestępczością na 10 tyś. mieszkańców wyniósł 290 tak jak przed rokiem i jest wyższy od średniego w województwie, który wynosi 269. Trzeba jednak zaznaczyć, że na taki stan mają wpływ głównie przestępstwa gospodarcze, gdzie jak pokazują dane statystyczne odnotowaliśmy 94 przestępstwa na 10 tyś. mieszkańców i ten wskaźnik prawie trzykrotnie przewyższa średnią wojewódzką, która wynosi 32. Wskaźnik ten za rok 2007 dla jednostki wynosił 65.

W zakresie przestępczości kryminalnej wskaźnik zagrożenia spadł ze 170 w roku 2007 do 156 w roku ubiegłym. Ograniczyliśmy ten wskaźnik w 5 najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców kategorii, do których zaliczmy bójki i pobicia, rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze, kradzieże cudzej rzeczy oraz kradzieże pojazdów. Łącznie w tych 5 kategoriach wskaźnik zagrożenia na 10 tyś. mieszkańców ograniczyliśmy z 78 w 2007 roku do 68 w 2008 roku. Średnia wojewódzka wynosi 81.

Wzrost zagrożenia odnotowaliśmy w bójkach i pobiciach, na tym samym poziomie pozostały kradzieże z włamaniem, a spadek nastąpił w rozbojach, kradzieżach i kradzieżach pojazdów, chociaż w tej ostatniej kategorii zgłoszeń kradzieży pojazdów było więcej, jednak duża część tych zgłoszeń okazała się fikcyjnymi.

W 2008 roku nastąpił wzrost zagrożenia bezpieczeństwa na drogach gdyż w 15 wypadkach zginęło 17 osób, a rok wcześniej mieliśmy 8 takich zdarzeń z 8 ofiarami śmiertelnymi.

Ogólnie można stwierdzić, że ograniczyliśmy przestępczość kryminalną, tą najbardziej dokuczliwą dla mieszkańców, zwłaszcza w pięciu podstawowych kategoriach. Ograniczeniu przestępczości kryminalnej towarzyszył wzrost wykrywalności. Odnotowaliśmy wzrost wykrywalności ogólnej, na co wpływ miała dobra praca pionu kryminalnego i dochodzeniowo - śledczego oraz zaangażowanie w ujawnianie przestępstw o charakterze gospodarczym pionu do walki z przestępczością gospodarczą. Niepokoić powinien wzrost ilości bójek i pobić oraz uszczerbku na zdrowiu. Z doświadczenia wynika, że zdecydowana większość tych przestępstw popełniana jest w związku ze spożywaniem alkoholu i pobytami w lokalach rozrywkowych i gastronomicznych. Mam tutaj na myśli rejony dyskotek i pubów. Niepokoi również utrzymująca się na wysokim poziomie ilość zgłaszanych kradzieży pojazdów, przy minimalnej skuteczności wykrywczej. Najwięcej samochodów ginie w czasie zbieżnym z organizacją dyskotek w Lesznie.

Negatywnym zjawiskiem jest duża liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym.

Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2008 roku można stwierdzić, że stan bezpieczeństwa ulega poprawie, a jednocześnie pozwala prognozować, że poziom zagrożenia przestępczością w 2009 roku będzie się utrzymywał na poziomie porównywalnym do roku ocenianego. Dominować będą przestępstwa przeciwko mieniu i to zarówno o charakterze kryminalnym, jak i gospodarczym.

Ogólnie należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lesznie uległ poprawie. Poprawa stanu bezpieczeństwa, to efekt dobrej pracy policjantów i pracowników jednostki, ale również zasługa wszystkich służb inspekcji i straży oraz instytucji, z którymi współpracujemy. To wielka zasługa samorządów lokalnych, które wspierają nas w działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w tym również finansowo.

Policja sama nie jest w stanie zapewnić pożądanego przez mieszkańców stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ale jest to możliwe dzięki wysiłkom wszystkich, którym na poprawie stanu bezpieczeństwa mieszkańców zależy.

 

                                                          

ppt prezentacja_

Materiał fotograficzny z odprawy:

{galeria}odprawa{/galeria}